L'effect

La Sessiun dals giuvenils promova la participaziun da la giuventetgna

"La Sessiun dals giuvenils dat la chaschun d'emprender d'enconuscher la politica, da s'approfundar en ella, da negoziar e d'elavurar propostas. Il project n'è betg mo instructiv, mabain era motivant e lubescha da regurdar la politica a tschertas chaussas." (Lisa Mazzone, cussegliera naziunala Ils Verds)

"Per tadlar sin ils giuvenils n'als ston ins betg idealisar. Ins na sto betg dir: «Hallo giuvenils, jau hai gugent vus.» Na, igl è da prender serius els, da tadlar tiers ad els, d'als cuntradir, sch'ins na va betg d'accord. Uschia pon ins entrar cun els en in dialog social. Quai è il pli impurtant. Jau crai che la giuventetgna tschertgia valurs ed amicizia – per betg dir solidaritad u colleghialitad. Quai èn basas fitg impurtantas per ina societad." (Ruth Dreifuss, anteriura cussegliera federala)

"Jau hai adina ditg per mai che la giuventetgna è la societad da damaun, ma ins sto plitost dir che la giuventetgna è la societad dad oz e che nus duessan dir oz noss'opiniun davart temas che pertutgan nus u noss futur. Il mund che nus furmain oz è il mund, en il qual nus vivain en 20 fin 30 onns. I n'èn betg quellas e quels ch'èn, per uschè dir, a la fin dal percurs che vegnan a gidar nus." (participant da la Sessiun dals giuvenils 2016)

La Sessiun dals giuvenils promova la furmaziun informala da giuvenils e facilitescha l'access a la politica e l'engaschi social

"Jau crai ch'igl è per nus fitg impurtant da vegnir udids e da far valair nossa opiniun – pertge che nus avain ina! Tenor mai sa tracti cunzunt da savair co che nus pudain render attent a noss basegns en il mintgadi, per che nossa opiniun vegnia resguardada. Persunas giuvnas na san savens betg precis co che noss sistem politic funcziuna e co ch'ins po contribuir, auter ch'en il rom d'ina votaziun." (participant da la Sessiun dals giuvenils 2016)

"Jau crai che la Sessiun dals giuvenils duess cunzunt motivar da s'engaschar. Quai na signifitga betg per forza ch'ins stoppia far part d'ina partida. Ins po s'annunziar per questa occurrenza per spir interess. Per il pli n'èsi betg uschè grev da motivar ils giuvenils da discurrer sur d'insatge. Ma dar ad els il sentiment d'avair ina vusch, per exempel cun las visitas da cusseglieras e da cussegliers naziunals e cun vesair en discurs cun ellas ed els ch'els vulan era realisar nossas ideas, è propi insatge tut auter." (participanta da la Sessiun dals giuvenils 2016)

La Sessiun dals giuvenils pussibilitescha a la giuventetgna d'acquistar e d'intermediar cumpetenzas impurtantas

"Tenor mai èsi impurtant che la Sessiun dals giuvenils vegnia organisada da giuvenils. Precis quai faschain nus en il comité d'organisaziun ed en il Forum. Avant la Sessiun dals giuvenils organisain e cumpilain nus per exempel ils dossiers, durant la sessiun accumpagnain nus las participantas ed ils participants e suenter la sessiun rendain nus enconuschenta la lavur sin la tribuna politica." (Katharina Genucchi, copresidenta dal comité d'organisaziun da la Sessiuns dals giuvenils)